FAKTA2019-09-29T10:27:53+01:00

Fakta, statistik, rapporter m.m.

GEM 2019 – Global Entrepreneurship Monitor
Världens största studie av entreprenörskap med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder. Resultaten presenteras bl a i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder. Urvals-undersökningarna täcker ca 75 procent av världens befolkning och 90 procent av världens BNP.
Ladda ner GEM rapporten här
Småföretagarbarometern 2019
Småföretagsbarometern redovisar hur Sveriges småföretag på riks- och länsnivå uppfattar konjunkturen, tillväxtförutsättningarna och deras förväntningar om den närmaste framtiden. Undersökningen omfattar 4 000 företag 1–49 anställda.
Ladda ner Småföretagarbarometern
Ett företagsamt Sverige?
En studie om regionala entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityd.
Hur ser det regionala entreprenörskapet ut i Sverige? Finns det regionala variationer i ambitioner kring och attityder till entreprenörskap? Hur hamnar länen i en nationell ranking? I studien Ett företagsamt Sverige? presenteras den entreprenöriella aktiviteten hos befolkningen i åldrarna 18-64 år.
Ladda ner Ett företagsamt Sverige
Företagsamheten 2019
Svenskt Näringsliv mäter en gång om året antalet företagsamma människor, både för Sverige som helhet samt för respektive län. En företagsam människa definieras som en person som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.
Ladda ner här
Kommunranking företagsklimat
Svenskt Näringsliv sammanställer årligen ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2018 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 31 300 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. Årets ranking visar att allt fler företagare är nöjda med företagsklimatet i sin hemkommun. Allra bäst är förutsättningarna i Solna.
Rapporten finns här
ICT-utvecklingsindex – IDI
Ett sammansatt index som kombinerar och jämför 11 indikatorer. Den används för att övervaka och jämföra utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik mellan länder och över tiden.
GEDI – Global Entrepreneurship Index
GEDI Institutet i Washington genomför årligen denna undersökning som mäter kvalitet och dynamik i det entreprenöriella systemet på nationell, regional och lokal nivå. I rankingen 2018 placerade sig
Sverige på plats nr 9.
Global Innovation Index (GII)
Genomförs av WIPO som är ett underorgan till FN. Mäter innovationsnivån i 129 länder och ekonomier runt om i världen. Dess 81 indikatorer omfattar politisk miljö, utbildning, infrastruktur och förutsättningar för företagande.
GII syftar till att fånga de mångsidiga aspekterna av innovation och tillhandahålla de verktyg som kan hjälpa till att skräddarsy politiken för att främja långsiktig produkttillväxt, förbättrad produktivitet och jobbtillväxt. GII hjälper till att skapa en miljö där innovationsfaktorer kontinuerligt utvärderas. Det är ett nyckelverktyg och en rik databas med detaljerade statistik för ekonomier, som år 2019 omfattar 129 ekonomier, vilket motsvarar 92,5% av världens befolkning och 97,6% av världens BNP.
OECD Rappor Svensk ekonomi
8/2/2017 – The Swedish economy is growing strongly, with unemployment trending downward and living standards among the highest in the world. Maintaining today’s high levels of well-being and addressing new challenges will require further actions to ensure inclusive, resilient and green growth for all, according to a new report from the OECD.
Företagens villkor och verklighet
Tillväxtverket genomför regelbundet undersökningen Företagens villkor och verklighet, som riktar sig till svenska små och medelstora företag. Cirka 10 000 företag har besvarat enkäten och resultaten kan brytas på bland annat företagets storlek, bransch och region. Undersökningen visar att flertalet små och medelstora företag vill växa. Andelen som vill växa uppgår till knappt 70 procent. Ju större företagen är desto större andel är det som vill växa.
Rapporten finns här
Entreprenörskaps-
barometern

Sveriges mest omfattande attitydundersökning om inställningen till att starta och driva företag. Här undersöks vilken inställning personer i åldern 18-70 år har till företagande. I undersökningen som tas fram av Tillväxtverket deltager över 10 000 personer.
European Innovation Scoreboard 2017
En jämförande analys av innovationsprestanda i EU-länder. Den bedömer relativa styrkor och svagheter i nationella innovationssystem och hjälper länder att identifiera områden som de behöver ta itu med.
Resultattavlan 2017 presenterar en raffinerad analytisk ram. Rankningar är därför inte direkt jämförbara med tidigare versioner, men tidsserier som använder den nya analytiska ramen möjliggör prestanda att spåras över tiden. Nya indikatorer tar in investeringar i kompetens, digital beredskap, entreprenörskap och partnerskap för offentlig-privat innovation. Dessutom kan en ny verktygslåda med kontextuell data användas för att analysera och jämföra strukturella skillnader mellan länder.
Ekonomifakta
Fakta om företagandet, tillväxt, arbetsmarknaden och jobben.
Världsbanken, World Development Indicators
En samling av utvecklingsindikatorer, sammanställd av officiellt erkända internationella källor. Den presenterar de mest aktuella och exakta globala utvecklingsdata som finns tillgängliga, och inkluderar nationella, regionala och globala uppskattningar.